Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UMOWY WYKONANIE PROJEKTU PODŁĄCZENIA ORAZ SPRZEDAŻ I PODŁĄCZENIE POMPY CIEPŁA

1. DEFINICJE
1.1. Poniższe oznaczenia mają w treści OWU i Umowy wskazane poniżej znaczenie:
1.1.1. Fueco – FUECO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-511), ul. Rakowicka 1/I Piętro, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001029036, posiadającą nr NIP 6751780651 oraz nr REGON 524916800, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł w całości wpłaconym, adres poczty elektronicznej: biuro@fueco.pro , telefon: 733 66 99 15
1.1.2. Klient – określony w Umowie podmiot zamawiający Usługę w ramach Umowy.
1. Strony – Fueco i Klient łącznie
2. Zamówienie – elementy składowe Umowy w ramach których Fueco zobowiązuje się do:
2.1. Wykonania Projektu
2.2. Sprzedaży Klientowi Pompy Ciepła i jej dostawy
2.3. Podłączenia/montażu Pompy Ciepła do Obiektu zgodnie z Projektem i jej testowe uruchomienie
2.4. Przeszkolenia Klienta z obsługi Pompy Ciepła
3. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Fueco i Klientem na realizację Zamówienia
4. OWU – niniejsze ogólne warunki Umowy.
5. Projekt – dokument graficzny przedstawiający schemat podłączenia Pompy Ciepła do Obiektu zakładający jej podłączenie do istniejącego Obiektu i wedle jego stanu faktycznego na dzień wykonania Oględzin. W przypadku obiektów nieistniejących (projektowanych) Projekt przygotowany jest w oparciu o dane i parametry obiektu wynikające z dokumentacji przedstawionej przez Klienta. Projekt zawiera także część opisową określającą Parametry Pompy Ciepła i inne istotne dla ew. wykonania projektu wskazówki wykonawcze.
6. Obiekt – budynek wskazany w treści Umowy w ramach którego wykonywane będzie Zamówienie
7. Pompa Ciepła – urządzenie grzewcze opisane w Umowie lub w Ofercie Uzupełniającej.
8. Oferta Uzupełniająca – oferta sprzedaży i montażu innej pompy ciepła aniżeli pompy wskazanej w Umowie składana Klientowi w przypadku gdy na etapie realizacji Projektu ujawnią się okoliczności faktyczne świadczące o tym ,iż inny model pompy aniżeli wybrany przez Klienta w Umowie będzie rekomendowany do montażu w Obiekcie.
9. Dane Energetyczne – dane i informacje podane przez Klienta przy zawieraniu Umowy i określone w treści Umowy a dotyczące parametrów technicznych i energetycznych Obiektu
10. Oględziny – wizyta terenowa przedstawiciela Fueco, której celem będzie wykonanie pomiarów i wizytacja Obiektu w zakresie koniecznym do opracowania Projektu.
11. Cena – wynagrodzenie Fueco z tytułu realizacji Zamówienia
12. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
13. Przedstawiciel – osoba współpracująca Fueco, a delegowana przez Fueco m.in. do realizacji Oględzin i/lub podłączenia/montażu Pompy Ciepła do Obiektu oraz przeszkolenie Klienta z obsługi Pompy Ciepła.
14. Portal – portal internetowy prowadzony przez Fueco umożliwiający Klientowi założenie indywidualnego konta i korzystanie z funkcjonalności Portalu.
15. Siła Wyższa – zdarzenie niezależne od Stron, którego Strony nie przewidywały przy zawarciu Umowy, a rzutujące na możliwość wykonania lub należytego wykonania obowiązków danej Strony wynikających z Umowy, w szczególności wystąpienie katastrof naturalnych, nadzwyczajne warunki atmosferyczne (np.: intensywne opady deszcze lub śniegu, istotnie wysokie lub niskie temperatury, oblodzenia, burze, gradobicia) wystąpienie skutków stanów nadzwyczajnych oraz stanów epidemii (zagrożenia epidemicznego), w tym ograniczenia wynikające z obowiązywania takich stanów, przerwy w dostawie energii, ograniczenia dotyczące możliwości transportu, wojny, strajki, lockdowny.
16. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
17. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Fueco zobowiązuje się do wykonania Zamówienia z należytą starannością, zgodnie z Projektem, aktualną wiedzą techniczną oraz przepisami prawa budowlanego.
2.2. Klient zobowiązuje się do należytego współdziałania z Fueco w zakresie koniecznym do należytego wykonania Projektu, w tym w szczególności zobowiązuje się do ustalenia z Przedstawicielem terminu Oględzin, umożliwienia Przedstawicielowi Fueco realizacji Oględzin, przekazania Fueco posiadanej dokumentacji technicznej Obiektu, przekazywania Przedstawicielowi rzetelnych i wiarygodnych danych i informacji dotyczących Obiektu, przekazania Fueco informacji o ograniczeniach prawnych w zakresie remontów lub przebudów nieruchomości na której zlokalizowany jest Obiekt, a wynikających z przepisów prawa (np. wpisu do ewidencji lub rejestru zabytków).
2.3. Klient zobowiązuje się do należytego współdziałania z Fueco w zakresie koniecznym do należytego wykonania Zamówienia w pozostałej części (sprzedaży i montażu), w tym w szczególności zobowiązuje się do:
2.3.1. umożliwienia Przedstawicielowi Fueco dostępu do Obiektu i nieruchomości na której Obiekt się znajduje w celu realizacji prac dot. podłączenia/montażu Pompy Ciepła
2.3.2. zapewnienia Fueco nieodpłatnego dostępu do mediów (woda/prąd) w zakresie niezbędnym do wykonywania prac związanych z podłączeniem/montażem Pompy Ciepła;
2.3.3. usunięcie z określonych przez Przedstawiciela obszarów/miejsc w Obiekcie wszelkich rzeczy kolidujących z wykonywanymi pracami montażowymi
2.3.4. zapewnienia na Obiekcie miejsca, w którym Przedstawiciel będzie mógł przechować na czas realizacji prac montażowych Pompę Ciepła, akcesoria montażowe oraz sprzęt i narzędzia konieczne do realizację podłączenia/montażu Pompy Ciepła.
2.3.5. przekazania Fueco posiadanej dokumentacji technicznej Obiektu w tym informacji o lokalizacji/przebiegu instalacji (gazowej, elektrycznej, wod-kan, ściekowej).
2.3.6. Niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania Fueco związane z realizowaniem prac podłączeniowo/montażowych.
2.4. W przypadku w braku należytego współdziałania Klienta termin realizacji Zamówienia ulega wydłużeniu o okres braku tego współdziałania. Termin realizacji Zamówienia ulega także wydłużeniu w przypadku wystąpienia zjawiska Siły Wyższej i o okres trwania przeszkody lub utrudnień w realizacji Zamówienia.
2.5. Realizacja Projektu zależy od uwarunkowań technicznych Obiektu w tym uwarunkowań dot. nieruchomości, na której Obiekt jest usytuowany, istniejących instalacji CO, wod-kan, elektrycznej, istniejącego ocieplenia Obiektu. W przypadku, w którym ww. uwarunkowania nie pozwalają na realizację w ramach Obiektu instalacji Pompy Ciepła wówczas Fueco nie przygotowuje Projektu i przedkłada w to miejsce Klientowi opinię techniczną wskazującą na przyczyny braku możliwości Projektu w ramach istniejącego stanu faktycznego. W przypadku przygotowania ww. opinii: (i) umowa ulega rozwiązaniu i nie jest realizowana w części dot. sprzedaży i montażu Pompy, (ii) z tytułu realizacji Usługi wykonania Projektu Klient pozostaje zobowiązany do zapłaty na rzecz Fueco ryczałtowego wynagrodzenia w wysokości określonej przez Fueco za wykonanie Projektu. Po wykonaniu ww. opinii na wniosek Klienta zgłoszony do 7 Dni Roboczych od otrzymania ww. opinii Fueco przygotuje Projekt jednak zakładający zmieniony stan faktyczny tj. stan faktyczny nie zawierający przeszkód projektowych wynikających z ww. opinii.
2.6. W przypadku gdy po wykonaniu Projektu w opinii Fueco właściwym dla Obiektu będzie zastosowanie innej pompy aniżeli wskazanej w Umowie wówczas Fueco przedstawi Klientowi Ofertę Uzupełniającą.
2.7. Projekt (i ew. Oferta Uzupełniająca) będą przesłane Klientowi pocztą elektroniczną na adres Klienta wskazany w Umowie. Ww. dokumenty mogą być także udostępnione Klientowi w Portalu i w takiej sytuacji Klient otrzyma wiadomość poczty elektronicznej o umieszczeni dokumentów w Portalu.
2.8. W przypadku wystosowania do Klienta Oferty Uzupełniającej Klient jest uprawniony do jej
przyjęcia w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania. Warunki cenowe określone w Ofercie
Uzupełniającej odpowiednio modyfikują warunki cenowe Zamówienia określone w Umowie.

3. PODŁĄCZENIE I MONTAŻ
3.1. W ramach realizacji Zamówienia Fueco wykona wszelkie prace, dostawy konieczne do realizacji Zamówienia i faktycznego uruchomienia Pompy Ciepła w Obiekcie. Fueco we własnym zakresie zapewnia: (i) sprzęt i narzędzia konieczne do realizacji prac podłączeniowych/montażowych (ii) akcesoria w tym rury, kable i inne materiały budowlano-remontowe itp., (iii) zasoby osobowe w postaci wykwalifikowanego personelu doświadczonego w montażu pomp ciepła (iv) transport Pompy Ciepła na teren Obiektu.
3.2. Fueco poinformuje Klienta pocztą elektroniczną o planowanym terminie dostawy Pompy Ciepła i rozpoczęcia prac dot. podłączenia i montażu Pompy Ciepła. W przypadku w którym Pompa Ciepła jest dostarczana za pośrednictwem firmy kurierskiej wówczas Klient zobowiązuje się do oględzin przesyłki niezwłocznie po jej odbiorze w szczególności w kontekście widocznych uszkodzeń opakowania.
3.3. Fueco może realizować prace montażowo-podłączeniowe w przedziale czasowym od godziny 7:00 do godziny 20:00 w Dni Robocze lub poza Dniami Roboczymi, a za zgodą Klienta także w innych godzinach.
3.4. Fueco dołoży starań aby prace montażowo-podłączeniowe prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla Klienta i osób korzystających z Obiektu. Klient przyjmuje do wiadomości, że realizacja prac montażowo-podłączeniowych: (i) może wiązać się z wystąpieniem hałasów i zabrudzeń/pyleń typowych dla prac budowlano-remontowych, (ii) może wiązać się z czasową koniecznością odcięcia mediów (wody, prądu).
3.5. Fueco dołoży starań aby na bieżąco utrzymywać porządek w miejscach realizacji prac montażowo budowlanych.
3.6. Klient jest wytwórcą odpadów powstałych w trakcie prac montażowo-podłączeniowych i we własnym zakresie zobowiązuje się do zagospodarowania zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa odpadów w tym opakowań, kartonów, gruzu, pozostałości elementów podłączeniowych.
3.7. Fueco zobowiązuje po wykonaniu prac montażowo-podłączeniowych zobowiązuje się do posprzątania terenu prac (usuniecie narzędzi i wyposażenie, zamiecenie) oraz do przywrócenia Obiektu do stanu pierwotnego z tym zastrzeżeniem, że: w przypadku wystąpienia ubytków w okładzinach (tynkach, płytkach etc.) w miejscach wierceń (przejść przez ściany budynku, mocowań itp.) Fueco nie jest zobowiązana do odtworzenia ubytków a jedynie ich zaślepienia surowym materiałem roboczym (tynkiem, zaprawą etc.) bez malowania.
3.8. Zakończenie realizacji Zamówienia będzie potwierdzone protokołem końcowym podpisywanym przez Klienta i Przedstawiciela. W przypadku wystąpienia wad w wykonanym Zamówieniu – wady te będą opisane w treści Zamówienia, a Fueco zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 14 Dni Roboczych. W przypadku w którym Klient odmawia udziału w sporządzeniu Protokołu Fueco sporządzi protokół bez udziału Klienta czyniąc w protokole adnotację o sporządzeniu protokołu bez udziału Klienta.
3.9. Fueco jest uprawniona do wykonywania materiałów zdjęciowych/filmowych w trakcie prac montażowych oraz przy okazji ich protokolarnego odbioru. Fueco jest uprawniona do wykorzystania w/w materiałów w celach promocyjnych i informacyjnych dot. jej działalności i produktów.

4. ROZLICZENIA I PŁATNOŚĆ
4.1. Z tytułu realizacji Zamówienia Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Fueco Ceny określonej w Umowie (z uwzględnieniem ew. zmian wynikających z Oferty Uzupełniającej) i w terminach tam określonych.
4.2. Umowa określa sposób zapłaty Ceny.
4.3. W przypadku, w którym Umowa przewiduje płatność Ceny w drodze kredytu lub dotacji, a wpłata odpowiedniej części nie następuje w terminach określonych w Umowie Fueco wezwie Klienta do zapłaty kierując wezwanie na adres poczty elektronicznej Klienta, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny objętej wezwaniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania bez względu na to czy klient otrzymał kredyt/dotację.
4.4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
4.5. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 30 zł do 250 zł i jest zależny od gabarytu przesyłki.

5. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
5.1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dot. Zamówienia.
5.2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Fueco, pocztą elektroniczną na adres Fueco reklamacje@fueco.pl lub w ramach Portalu o ile jego funkcjonalność przewiduje komunikajcę z Fueco dot. reklamacji.
5.3. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację i będącej nabywcą Przedmiotu aukcji, numer aukcji, datę zakończenia aukcji, adres e-mail, numer telefonu oraz uzasadnienie reklamacji.
5.4. Fueco udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 od dnia jej otrzymania.
5.5. Odpowiedź na reklamację zawierać będzie informacje o jej uznaniu lub odrzuceniu oraz uzasadnienie. Odpowiedź na reklamacje może zawierać także wezwanie klienta do udzielenia informacji koniecznych do rozpoznania reklamacji.
5.6. W przypadku, gdy reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w terminie wskazanym w ust. powyżej, Reklamujący zostanie poinformowany o powodzie wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji oraz o szacunkowym terminie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.7. Fueco na zasadach ogólnych ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
5.8. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5.9. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

6. GWARANCJA
6.1. Fueco udziela Klientowi gwarancji:
6.1.1. na wykonane prace podłączeniowo/montażowe – na okres 2 lata.
6.1.2. Pompę Ciepła dostarczaną w ramach Zamówienia – na okres 5 lat.
6.2. Okres Gwarancji biegnie od dnia sporządzenia protokołu końcowego.
6.3. Szczegóły dot. Gwarancji określa załącznik nr 1 do niniejszych OWU.

7. DANE OSOBOWE
7.1. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Fueco, tj. FUECO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-511), ul. Rakowicka 1/I Piętro, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001029036, posiadająca nr NIP 6751780651 oraz nr REGON 524916800, adres poczty elektronicznej: biuro@fueco.pro , telefon: 733 66 99 15
7.2. Dane Osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie:
7.2.1. zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
7.2.2. Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
7.2.3. prawnie uzasadnionego interesu Fueco związanego z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7.3. Dane Osobowe Klienta przetwarzane są w celu:
7.3.1. realizacji Umowy,
7.3.2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
7.3.3. przechowywania danych dla celów analitycznych i archiwalnych (dowodowych).
7.4. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu umożliwienia realizacji Umowy. W przypadku niepodania w/w danych zawarcie Umowy nie będzie możliwe.
7.5. Klientowi przysługuje prawo do:
7.5.1. dostępu do swoich Danych Osobowych,
7.5.2. sprostowania swoich Danych Osobowych,
7.5.3. usunięcia swoich Danych Osobowych,
7.5.4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych,
7.5.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych,
7.5.6. żądania przeniesienia swoich Danych Osobowych,
7.5.7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 7.5, Klient może się skontaktować z Fueco, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@fueco.pro
7.7. W przypadku, gdyby Klient uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
7.8. Przetwarzając Dane Osobowe Klienta Fueco stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.
7.9. Fueco nie podejmuje wobec Klienta decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.
7.10. Dane Klienta będą przetwarzane przez Fueco tylko przez okres, w którym istniała będzie ku
temu podstawa prawna, tj. do momentu, w którym:
7.10.1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z Umową przez którąkolwiek ze
Stron, lub
7.10.2. dane przetwarzane do celów analitycznych zdezaktualizują się lub utracą przydatność,
jednak nie dłużej niż do upływu 3 lat liczonych od końca roku, w którym zostały zebrane,
lub
7.10.3. Klient cofnie zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych,
w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
7.11. Fueco może skorzystać z usług podmiotu przetwarzającego (zwanego dalej „Przetwarzającym”), tylko za uprzednią ogólną zgodą Klienta. W przypadku ogólnej zgody, Fueco poinformuje Klienta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Przetwarzającego, dając tym samym Klientowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
7.11.1. Klient wyraża zgodę na powierzenie udostępnionych Fueco danych Klienta na podstawie Umowy podmiotom, które do realizacji umowy są niezbędne.
7.11.2. W umowie z Przetwarzającym Fueco zobowiąże go do przestrzegania tych samych obowiązków ochrony danych, które w niniejszych OWU zostały nałożone na Fueco.
Obowiązki te obejmować będą w szczególności zapewnienie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
7.11.3. Jeżeli Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie obowiązków tego Przetwarzającego spoczywa na Fueco.
7.11.4. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.12. W zakresie nieuregulowanym w pkt. 7 niniejszych OWU obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. Fueco zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanych w tymże pkt postanowień polityki prywatności (z uwagi na zmianę przepisów prawa, rozszerzenie oferty Fueco, zmianę stosowanych technologii, standardów i wymagań związanych z prowadzeniem działalności). Informacje o jakiejkolwiek zmianie polityki wskazanej w pkt. 7 OWU zostaną udostępnione Klientowi na minimum 7 dni przed ich wejściem w życie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. W przypadku zawarcia Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Fueco, Klientowi mającemu status konsumenta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego przysługuje wynikające z art. 27 ustawy z dnia 21.02.2020 r. o prawach konsumentów prawo do dostąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres Fueco lub oświadczenia w formie dokumentowej (np. mailem) na adres poczty elektronicznej Fueco wskazany w komparycji Umowy. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpieniu od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ww. ustawy o prawach konsumentów.
8.2. W sprawach nie uregulowanych w Umowie i OWU właściwe zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży i umowy o dzieło.
8.3. Strony mogą komunikować się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów wskazanych w komparycji Umowy, a w sprawach reklamacyjnych także z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt.5.
8.4. Wszelkie zmiany Umowy oraz niniejszych OWU wymagają pod rygorem nieważności formy dokumentowej.
8.5. Spory na tle Umowy zawartej z Klientem nie mającym statusu konsumenta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Fueco.

   

Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w informacji w zakresie ochrony danych osobowych